1398/07/16 20:40
بازديد بخشدار از پروژه عمراني
بعد از ظهر امروز ، حضور مددی بخشدار سربند در روستای گچلو و بازدید از روند اجرای پروژه آسفالت و ساماندهی معابر این روستا.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved