1398/06/16 13:07
بازديد بخشدار از روستاي مالمير
پیش از ظهر امروز بازدید مددی بخشدار سربند به اتفاق ناظر فنی دهیاریهای بخش از پروژه ساماندهی و جدولگذاری معابر روستای مالمیر.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved