1398/06/16 13:03
مكان يابي جهت احداث مدرسه ابتدايي روستاي قلعه نورحيم خاني
پیش از ظهر امروز مددی بخشدار سربند به همراه رئیس آموزش و پرورش منطقه سربند با حضور در روستای قلعه نورحیم خانی در خصوص تعیین محل زمین احداث مدرسه ابتدایی این روستا بحث و تبادل نظر کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved