1398/06/16 12:55
توديع و معارفه
صبح امروز در محل بخشداری سربند جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید بانک ملی شعبه هندودر برگزار شد در این جلسه از زحمات احمد عطائی تقدیر و اکبر قربانی به عنوان رئیس جدید بانک ملی شعبه هندودر معرفی گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved