1398/06/14 23:24
بازديد
بعد از ظهر امروز حضور مددی بخشدار سربند در روستای ده داود و بازدید از روند اجرای پروژه آسفالت و ساماندهی معابر این روستا.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved