1398/05/20 10:16
روز عرفه
نهم ذی الحجه ، روز عرفه روز دعا و نیایش به درگاه ربوبى

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved