1398/04/26 17:32
نشست بخشدار با مسئولين بانك ملي
نشست مددی بخشدار سربند با مسئولین بانک ملی در خصوص بررسی ارتقاء کمی و کیفی خدمات به مردم بخش سربند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved