1398/04/24 08:34
بازديد بخشدار از روستاي ده سلمان
بعداز ظهر روز یکشنبه بازدید مددی بخشدار سربند از روند اجرای پروژه خاکبرداری و بازگشایی معابر روستای ده سلمان.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved