1398/03/22 11:29
بسيج ملي كنترل فشار خون بالا
بسیج ملی کنترل فشار خون بالا صبح امروز چهارشنبه مورخ بیست و دوم خردادماه، مددی بخشدار سربند به همراه کارکنان بخشداری به بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند. با حضور تعدادی از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان در محل بخشداری اندازگیری فشارخون از بخشدار و پرسنل بخشداری صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved