1398/02/04 21:39
اهدا جوايز به نفرات برتر همايش
در پایان این همایش از ۳ اثر برتر و ۳ اثر شایسته تقدیر با اهدای جوایز، لوح سپاس، تندیس همایش تقدیر بعمل آمد.۹۸/۲/۴

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved